Advertisement

Đᴀɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣, ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ 5 ᴛᴇ̂ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄᴏ́ ʜ.ᴜɴɢ ᴋʜ.ɪ́ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛʀ.ᴏ́ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ, ᴛᴀʏ. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴄᴀ̉ ʙᴏ̣ɴ ᴛʜᴀʏ ɴʜᴀᴜ ʜ.ᴀ̃ᴍ ʜ.ɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ʙᴏ̉ ᴛʀ.ᴏ̂́ɴ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍ.ᴀ̆́ᴛ, ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ (ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂ɴ Rᴜ̛ɴɢ Aᴍᴀ Nɪɴ, xᴀ̃ Iᴀ Rʙᴏʟ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Aʏᴜɴ Pᴀ, Gɪᴀ Lᴀɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 23ʜ đᴇ̂ᴍ ɴɢᴀ̀ʏ 19/6 ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ đᴀɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʀᴜ́ ɢᴀ ᴀ̂̀ᴍ ᴀ̂̀ᴍ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̣.

Advertisement

Cʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ʙɪ̣ 5 ᴛᴇ̂ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴀ̀ʏ ʙ.ᴀ̣̆ᴍ ᴛʀ.ᴏ̛̣ɴ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜ.ᴜɴɢ ᴋʜ.ɪ́ ɢᴏ̂̀ᴍ ʙɪ̀ɴʜ xɪ̣ᴛ ʜ.ᴏ̛ɪ ᴄ.ᴀʏ, ᴏ̂́ɴɢ ᴛ.ᴜʏ́ᴘ, ᴍ.ᴀ̃ ᴛ.ᴀ̂́ᴜ, s.ᴜ́.ɴɢ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴜ.ʏ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ. Sᴀᴜ đᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴏ́ɪ: “Đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʟ.ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀᴏ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ”. Mᴏ̣̂ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʜ.ᴏ̛ɪ ᴄ.ᴀʏ xɪ̣ᴛ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ.

Căn nhà vợ chồng anh Tinh, chị Hoa

Lᴏ sᴏ̛̣ ʙᴏ̣ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ʜᴀ̣ɪ đᴇ̂́ɴ ᴛ.ɪ́ɴʜ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴏ̛̣, ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̣ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ: “Cᴀ́ᴄ ᴀɴʜ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛́ ʟᴀ̂́ʏ đɪ”. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ʜᴏ̉ɪ: “T.ɪᴇ̂̀ɴ đᴀ̂ᴜ? Đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ đᴀ̂ᴜ? Vᴀ̀ɴɢ đᴀ̂ᴜ”. Nɢʜᴇ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ: “Đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴇᴍ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́”.

Tᴏᴀ́ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ʟ.ᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ʟ.ᴜ̣ᴄ ᴛᴜɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ɴɢᴜ̉, ʟᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 2 đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴅɪ đᴏ̣̂ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ Nᴏᴋɪᴀ ᴠᴀ̀ 100.000 đᴏ̂̀ɴɢ. Sᴀᴜ đᴏ́ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ ʟᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟ.ᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ đᴏ̂ɪ ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ɴɢ đᴀɴɢ đᴇᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ᴏ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ᴋʜ.ᴏ̂́ɴɢ ᴄʜ.ᴇ̂́ ᴄʜɪ̣ đᴇ̂̉ ᴛᴇ̂ɴ ᴋɪᴀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴋ.ᴇ̂̀ᴍ ᴛʜᴀ́ᴏ ʀᴀ.

5 Đối Tượng G.ây Á.n

Sᴀᴜ đᴏ́, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴏ̂́.ɴɢ ᴛ.ᴜʏ́ᴘ 3 ʟᴀ̂̀ɴ đɪ̣ɴʜ đ.ᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đ.ᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̣ ᴋʜ.ᴏ́ᴄ ʟ.ᴏ́ᴄ ᴠ.ᴀɴ x.ɪɴ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ: “Cᴏ̀ɴ ʙᴀᴏ ɢᴀ̣ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴜᴏ̂ɴ đɪ. Đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̣ɪ ᴇᴍ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉” ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̣ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ. Cᴏ̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴋɪᴀ xᴏ́ ɴʜᴀ̀, ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʙᴏ̣ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʀ.ᴏ́ɪ ᴄʜ.ᴀ̣̆ᴛ ᴄʜ.ᴀ̂ɴ, ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ɢ.ɪᴇ̉ ʙ.ɪ̣ᴛ ᴍ.ɪᴇ̣̂ɴɢ.

“Lᴜ́ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴏ̂́ɴɢ ᴛ.ᴜʏ́ᴘ ɢ.ʜɪ̀ ᴄ.ᴏ̂̉, ᴛᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴋ.ᴇ̂̀ᴍ ʙ.ᴀ̂́ᴍ đᴏ̂ɪ ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴜ.ᴀ̂́ᴛ ɴɢʜ.ᴇ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʜᴏ̛ɴ ᴠɪ̀ ᴄʜᴀ̂ɴ, ᴛᴀʏ đᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ᴛʀ.ᴏ́ɪ ᴄʜ.ᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̛̉ đᴏ̣̂ɴɢ”, ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ đ.ᴀᴜ đ.ᴏ̛́ɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɴɢ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ, đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜɪ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴀ, ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ xᴇ đᴀ̂ᴜ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴜᴏ̂ɴ. Kʜᴏ̂ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̀ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴋʜ.ᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̉, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ 3 ᴄᴏɴ ɴɢᴏ̂̃ɴɢ ᴍᴀɴɢ đɪ ᴛʜᴇᴏ.

Cʜɪ̣ Hᴏᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Tᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴀʏ, ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ đɪ ɴɢᴜ̉; xᴇ ᴍᴀ́ʏ, ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴜᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ᴜ đᴇ̂̉ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʀ.ᴏ̣̂ᴍ. Vᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀, ᴄʜɪ̉ sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴇ̂ᴍ ʙᴏ̣ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʟ.ᴀ̂́ʏ sᴀ̣ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀᴏ ɢᴀ̣ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴀ̆ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ɴɢᴏ̂̃ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛ.ᴀ́ɴɢ ᴛ.ᴀ̣̂ɴ ʟ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛ.ᴀ̂ᴍ”.

Ảnh Minh Họa

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ đᴏ́, sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̃ ᴋʜ.ᴏᴀ̆́ɴɢ sᴀ̣ᴄʜ đᴏ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴄʜᴜ̉, ʙᴏ̣ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ɴᴏ́ɪ ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ đɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ. Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, 3 ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ đᴇ̂́ɴ ʟᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̣ ʀᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̀, ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄ.ᴏ̛̉ɪ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʀᴀ ᴛʜᴀʏ ɴʜᴀᴜ ʜ.ᴀ̃ᴍ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ. ʙᴏ̣ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛʀ.ᴏ́ɪ ᴄʜ.ᴏ̂̀ɴɢ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴠ.ᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ 2 ᴛᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄ.ᴀɴʜ ɢ.ɪᴜ̛̃ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʙᴏ̣ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đᴜ̛ᴀ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜ.ᴜ̣ᴄ ᴍᴀ̀ đᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄ.ᴀ̆́ɴ ʀ.ᴀ̆ɴɢ ᴄʜ.ɪ̣ᴜ đ.ᴜ̛̣ɴɢ.

“Bɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʙᴏ̣ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜ.ᴜ̣ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴠ.ᴜ̀ɴɢ ᴠ.ᴀ̂̃ʏ ᴠᴀ̀ ᴛʜ.ᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ᴄ.ᴜ̛́ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴏ̣ɴ “ʏ.ᴇ̂ᴜ ʀ.ᴀ̂ᴜ x.ᴀɴʜ”, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴄᴏ́ 2 ᴛᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴛ.ᴏ́ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀ.ᴏ́ɪ ᴄʜ.ᴀ̣̆ᴛ ᴄʜ.ᴀ̂ɴ, ᴛ.ᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̛ɴ. Sᴀᴜ đᴏ́ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴏ̂́ɴɢ ᴛ.ᴜʏ́ᴘ đ.ᴀ́ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠ.ᴀɴ x.ɪɴ ʙᴏ̣ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đ.ᴀ́ɴʜ ɴᴜ̛̃ᴀ”, ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ ᴜ.ᴀ̂́ᴛ ɴɢ.ʜᴇ̣ɴ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ.

Tʜᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴅ.ᴜ̛̃ ᴅ.ᴏ̣̂ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ đᴀ̃ ʟᴏ̛́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ: “Iᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛̉ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̣ɴ ᴛᴀᴏ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ”. Nɢʜᴇ đᴇ̂́ɴ đᴀ̂ʏ, ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄ.ᴀ̂ᴍ ʟ.ᴀ̣̆ɴɢ đᴇ̂̉ ʙᴏ̣ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜ.ᴏ̉ᴀ ᴍ.ᴀ̃ɴ ᴅ.ᴜ̣ᴄ ᴠ.ᴏ̣ɴɢ ᴛʜ.ᴜ́ ᴛ.ɪ́ɴʜ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴍ.ᴀɴ ʀ.ᴏ̛̣.

Khu vườn nơi b.ọn c.ư.ớ.p h.ã.m h.ạ.i chị Hoa

“Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴏ̀ đ.ᴏ̂̀ɪ ʙ.ᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɢɪ̀? ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ? ǫᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ đᴀ̂ᴜ? ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜ̛ᴀ? Hᴀ̆́ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʙᴏ̉ ᴛᴏ̂ɪ. Nɢʜᴇ ʜᴀ̆́ɴ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀ̂́.ᴍ ᴜ̛́.ᴄ ᴋʜ.ᴏ́ᴄ, ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛ.ᴜ̉ɪ ɴʜ.ᴜ̣ᴄ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̂́ʏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ. Đ.ᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, ᴛ.ᴜ̉ɪ ɴʜ.ᴜ̣ᴄ ᴍᴀ̀ đᴀ̀ɴʜ ᴄ.ᴀ̆́ɴ ʀᴀ̆ɴɢ ᴄʜ.ɪ̣ᴜ đ.ᴜ̛̣ɴɢ”, ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴏ̣ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ʀᴜ́ᴛ ʟᴜɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ʙᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴜᴏ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Nʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 20/6, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Aʏᴜɴ Pᴀ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Lᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Aʏᴜɴ Pᴀ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀ.ᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ᴛᴜɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ɴʜᴏ́ᴍ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ, ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ʏ.

Kᴘᴀ̆ Dᴜʏᴇ̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄ.ᴀ̂̀ᴍ đ.ᴀ̂̀ᴜ

Đᴇ̂́ɴ 9ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 20/6, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ Iᴀ Bʀᴏᴀ̆ɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Iᴀ Pᴀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜ.ᴜɴɢ ᴋ.ʜɪ́ ʙᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ. Kᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴏ ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Aʏᴜɴ Pᴀ đᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ Lᴇ̂ Đᴜ̛́ᴄ Lᴀ̣̂ᴘ (23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ xᴀ̃ Iᴀ Bʀᴏᴀ̆ɪ) đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Bᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀɴ ᴄᴏ̂́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴜ̣ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ, ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜ.ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ, đᴇ̂́ɴ 13ʜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Lᴀ̣̂ᴘ đᴀ̃ ᴄ.ᴜ́ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜ.ᴜ̛̀ᴀ ɴʜ.ᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣ɴ.

Tᴜ̛̀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴀ̣̂ᴘ, ɴɢᴀʏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 20/6, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Aʏᴜɴ Pᴀ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ᴋʜ.ᴀ̂̉ɴ ᴄ.ᴀ̂́ᴘ Kᴘᴀ̆ Dᴜʏᴇ̂ᴛ (28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Ksᴏʀ Dᴜʟᴇᴛ (17 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Kᴘᴀ̆ Jᴇ̂ᴍ (16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Iᴀ Bʀᴏᴀ̆ɪ) ᴠᴀ̀ Nᴀʏ Lᴏ̛ᴍ (21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ xᴀ̃ Iᴀ Kᴅᴀ̆ᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Iᴀ Pᴀ).

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛̣, ᴄᴀ́ᴄ ʙ.ɪ̣ ᴄ.ᴀ́ᴏ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 19/6, ᴋʜɪ đᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂ɴ Tᴜʟ, Kᴘᴀ̆ Dᴜʏᴇ̂ᴛ đᴀ̃ ʀᴜ̉ Lᴀ̣̂ᴘ, Jᴇ̂ᴍ, Lᴏ̛ᴍ ᴠᴀ̀ Dᴜʟᴇᴛ sᴀɴɢ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Aʏᴜɴ Pᴀ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ʙᴀ́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ xᴀ̀ɪ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ̉ ʙᴏ̣ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́, Dᴜʏᴇ̂ᴛ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴏ̛̉ Lᴀ̣̂ᴘ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ s.ᴜ́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴇ̂́, ʙɪ̀ɴʜ x.ɪ̣ᴛ ʜ.ᴏ̛ɪ ᴄ.ᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ Lᴏ̛ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ̛̉ Jᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ Dᴜʟᴇᴛ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴍ.ᴀ̃ ᴛ.ᴀ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛ.ᴜʏ́ᴘ s.ᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴀ̣ʏ sᴀɴɢ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Aʏᴜɴ Pᴀ.

Kʜɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ Tɪ̀ɴʜ, ᴄᴀ̉ ʙᴏ̣ɴ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜ.ᴜɴɢ ᴋ.ʜɪ́ ᴜʏ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ đᴇ̂̉ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 2 đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴅɪ đᴏ̣̂ɴɢ, 100.000 đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴏ̂ɪ ʙᴏ̂ɴɢ ᴛᴀɪ ᴠᴀ̀ɴɢ, ᴠᴀ̀ ʙᴏ̣ɴ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛʀ.ᴏ́ɪ ᴄʜ.ᴏ̂̀ɴɢ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛̣, ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ Kᴘᴀ̆ Dᴜʏᴇ̂ᴛ, Lᴇ̂ Đᴜ̛́ᴄ Lᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ Nᴀʏ Lᴏ̛ᴍ đᴀ̃ ᴛʜᴀʏ ɴʜᴀᴜ ʜ.ᴀ̃ᴍ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜɪ̣ Hᴏᴀ.

Kᴇ̉ ᴄᴀ̂̀ᴍ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̆ɴɢ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛʀ.ᴏ́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛̣ ʙɪ̣ 28 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀

Nɢᴀ̀ʏ 10-7, TAND ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Aᴜɴᴘᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Gɪᴀ Lᴀɪ ᴍᴏ̛̉ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛ.ᴏ̀ᴀ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ x.ᴇ́ᴛ x.ᴜ̛̉ ᴠᴀ̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜ.ᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʙ.ɪ̣ ᴄ.ᴀ́ᴏ: Kᴘᴀ̆ Dᴜʏᴇ̂ᴛ (SN 1986) 28 ɴᴀ̆ᴍ ᴛ.ᴜ̀ ɢɪᴀᴍ, Lᴇ̂ Đᴜ̛́ᴄ Lᴀ̣̂ᴘ (SN 1991) 18 ɴᴀ̆ᴍ ᴛ.ᴜ̀, Kᴘᴀ̆ Jᴇ̂ᴍ (SN 1998) 7 ɴᴀ̆ᴍ ᴛ.ᴜ̀, Ksᴏʀ Dᴜ Lᴇᴛ (SN 1997) 5 ɴᴀ̆ᴍ ᴛ.ᴜ̀, Tʀᴀ̂̀ɴ Cᴏ̂ɴɢ Hᴏ̂̉ (SN 1986, ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Iᴀ Bʀᴏᴀɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Iᴀ Pᴀ) 30 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛ.ᴜ̀ ɢɪᴀᴍ, Nᴀʏ Lᴏ̛ᴍ (SN 1993, xᴀ̃ K’Đᴀ̆ᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Iᴀ Pᴀ) 22 ɴᴀ̆ᴍ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛ.ᴜ̀, Nᴀʏ Tᴜ̀ɴɢ (SN 1990), Rᴀʜ Lᴀɴ Xɪ (SN 1981, ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Cʜᴜ̛ Mᴏ̂́, Iᴀ Pᴀ) ᴄᴜ̀ɴɢ 7 ɴᴀ̆ᴍ ᴛ.ᴜ̀, Sɪᴜ Dᴏ̛ᴍ (SN 1985, ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Iᴀ Mᴀ Rᴏ̛ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Iᴀ Pᴀ) 24 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛ.ᴜ̀ ᴠᴀ̀ Nʜᴇʜ 9 ɴᴀ̆ᴍ ᴛ.ᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ “C.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ”, H.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ”, “Sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠ.ᴜ̃ ᴋʜ.ɪ́ ᴛʀ.ᴀ́ɪ ᴘʜ.ᴇ́ᴘ”, “Tʀ.ᴏ̣̂ᴍ ᴄ.ᴀ̆́ᴘ ᴛ.ᴀ̀ɪ s.ᴀ̉ɴ”, “C.ᴏ̂́ ʏ́ ɢ.ᴀ̂ʏ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛ.ɪ́ᴄʜ”, “Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛ.ᴏ̂́ ɢ.ɪᴀ́ᴄ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ” ᴠᴀ̀ “Tɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴅᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́”.

Tʀᴏɴɢ đᴏ́, Kᴘᴀ̆ Dᴜʏᴇ̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄ.ᴀ̂̀ᴍ đ.ᴀ̂̀ᴜ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ 8 ᴠ.ᴜ̣ ᴀ́.ɴ ᴛᴀ́ᴏ ᴛᴏ̛̣ɴ, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴠᴜ̣ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴠᴀ̀ ʜɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Aʏᴜɴ Pᴀ, ɢᴀ̂ʏ ʀ.ᴜ́ɴɢ đ.ᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Tʜᴇᴏ Dᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ – Tᴇ̂ɴ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ.

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *